پيامهاي معرفتي

در حال آماده سازي
توضيحات :

صفحه پيامهاي معرفتي در حال آماده سازي مي باشد.


 1  
 
 
 
رساله رؤیت هلال: رؤیت هلال ماه در ابتدای هر ماه، فقط برای مناطق هم افق یا شرقی محل رؤیت، اعتبار دارد