سيره عملي علامه

در حال آماده سازي
موضوع : موضوع اول سيره عملي علامه
توضيحات :

صفحه سيره عملي علام در حال آماده سازي مي باشد. 


 1  
 
 
 
رساله رؤیت هلال: رؤیت هلال ماه در ابتدای هر ماه، فقط برای مناطق هم افق یا شرقی محل رؤیت، اعتبار دارد