آرشيو صوت و فيلم
تاريخ  :  1391/02/14

تاريخ  :  1391/01/14

تاريخ  :  1390/09/14

تاريخ  :  1387/12/14

تاريخ  :  1384/06/14

تاريخ  :  1384/05/14

تاريخ  :  1383/09/14

تاريخ  :  1383/09/14

تاريخ  :  1381/09/14

تاريخ  :  1381/05/14

 1  2  >  >>  
 
 
 
رساله رؤیت هلال: رؤیت هلال ماه در ابتدای هر ماه، فقط برای مناطق هم افق یا شرقی محل رؤیت، اعتبار دارد