****

نور مجرد جلد اول (آيت نور ج 2)
نور مجرد جلد اول (آيت نور ج 2)
نوع كتاب : نسخه جديد


محتوای کتاب

 
 
 
رساله رؤیت هلال: رؤیت هلال ماه در ابتدای هر ماه، فقط برای مناطق هم افق یا شرقی محل رؤیت، اعتبار دارد