****

نگرشي بر مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت دكتر عبدالكريم سروش
نگرشي بر مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت دكتر عبدالكريم سروش
نوع كتاب : نسخه جديد


محتوای کتاب

 
 
 
رساله رؤیت هلال: رؤیت هلال ماه در ابتدای هر ماه، فقط برای مناطق هم افق یا شرقی محل رؤیت، اعتبار دارد