****

وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام
وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام
نوع كتاب : نسخه قديمي


محتوای کتاب

 
 
 
رساله رؤیت هلال: رؤیت هلال ماه در ابتدای هر ماه، فقط برای مناطق هم افق یا شرقی محل رؤیت، اعتبار دارد